Serveis per a la Administració


Des del nostre equip professional treballem per oferir serveis als ens contractants per tal d'agilitzar els procediments de contractació, garantint el compliment legislatiu actual i incorporant mesures de compra pública responsable. Dissenyem estratègies i guies de contractació, elaborem plecs, pressupostos i definim criteris d'adjudicació.

Assessorament en processos de contractació

Assessorem a unitats promotores en la seva planificació i disseny de procediments, no només adequant-los a la legislació vigent sinó per la implementació d’estratègies de millora i impuls de la compra pública responsable, incloent-hi l’estudi per la reserva de contractes, aplicació de clàusules, criteris, etc.

Redacció de plecs i informes

Elaborem plecs de condicions tècniques i informes per a impulsar procediments de contractació, incorporant tant criteris de valoració com mesures especials d’execució per a una compra pública responsable.

Elaboració de pressupostos

Elaborem estudis econòmics per qualsevol procediment de contractació (pressupostos base de licitació i el valor estimat del contracte) o per establiments de servei públic, elaborant estudis de mercat per ajustar el preu base als requisits de la LSCP.

Definició de criteris d’adjudicació automàtics, de valor i mesures especials d’execució

Dissenyem el sistema de valoració de qualsevol procediment i proposem mesures especials d’execució cercant l’impuls de procediments per a l’obtenció de la millor relació qualitat-preu.

Formació a personal de l’administració pública

Oferim itineraris formatius i sessions a mida per personal tècnic, tant per introduir o aprofundir en la legislació vigent, com en aspectes clau per a l’elaboració de procediments (aspectes econòmics, administratius, tècnics) i sobre com introduir aspectes de compra pública responsable.

Elaboració d’informes i guies de contractació

Elaborem informes i guies adaptades a les necessitats territorials i de cada administració, establint plans i propostes de treball en l’àmbit de la contractació responsable i repositoris de clàusules i recursos per a dotar de major eficiència els procediments.

Impuls d’estratègies d’incorporació de criteris de compra pública responsable

Dissenyem estratègies d’impuls de compra pública responsable, dissenyant i implementant accions internes i externes, en forat de seminaris, guies o informes a mida per cada administració.

guia_administracio
Descarrega

"Guia ràpida sobre CPR per a l'Administració Pública"

  Contacta'ns

  Vols fer alguna consulta?

  info@comprapublicaresponsable.cat
  93 138 33 33
  De dilluns a dijous de 9 a 18 h
  Divendres de 9 a 14 h